Ook code 95 mogelijk
E-learning in Nederlands, Pools en Engels
Al 0 tevreden cursisten

✅ Nu ook e-learning in Engels en Pools! ✅

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die een gevaar vormen voor de gezondheid en/of voor de omgeving. Deze stoffen worden aangeduid met een GHS-pictogram. De gevaarlijke stoffen zijn ingedeeld in 10 eigenschapscategorieën, zoals 'oxiderend' of 'explosief'. In bijna elk VCA-examen komt wel een vraag voor over deze categorieën. Daarom geven wij u hier een overzicht van de categorieën gevaarlijke stoffen. Daarbij geven we u een aantal voorbeelden van de desbetreffende gevaarlijke stoffen.

Explosief

Een stof is explosief als deze ook zonder inwerking van zuurstof tot ontploffing kan komen. Een explosieve stof kan exploderen door bijvoorbeeld een slag, een stoot, wrijving of contact met andere stoffen.

 

 

 

 

 

                                                 

Zeer licht ontvlambaar, licht ontvlambaar, ontvlambaar

                                                                

Ontvlambare stoffen ontbranden gemakkelijk.

Vlampunt= De laagste temperatuur waarbij een vloeistofdamp of gas met een uitwendige ontstekingsbron kan worden ontstoken tot een zelfonderhoudende verbranding.

Zeer licht ontvlambaar: Vlampunt lager dan 0 ºC

Licht ontvlambaar: Vlampunt tussen 0 ºC en 21 ºC

Ontvlambaar: Vlampunt tussen 21 ºC en 55 ºC

Oxiderend

 

Oxiderende stoffen maken zuurstof vrij. Daardoor kunnen ze de verbranding van ander materiaal veroorzaken of bevorderen, zonder dat zij zelf brandbaar hoeven te zijn. Maar wat is een oxiderende stof? Voorbeelden van oxiderende stoffen zijn natriumchloraat, salpeterzuur en waterstofperoxide.

 

                             Oxiderend

Zeer giftig, giftig

                    Zeer giftig, giftig                                                                

Zeer giftige en giftige stoffen kunnen ernstig letsel veroorzaken bij inademen, inslikken of opname via de huid. Een stof die acuut giftig is, heeft binnen enkele uren (maximaal 48 uur) een ernstig effect op je lichaam.

Zeer giftige stoffen zorgen bij een zeer geringe hoeveelheid al voor acute of chronische aandoeningen en kunnen zelfs leiden tot de dood.

Giftige stoffen zorgen bij een geringe hoeveelheid al voor acute of chronische aandoeningen en kunnen zelfs leiden tot de dood.

Voorbeelden van (zeer) giftige stoffen zijn kwik, lood en koolmonoxide.

Schadelijk

Schadelijke stoffen vormen een risico voor de gezondheid of veiligheid. Ze kunnen letsel veroorzaken bij inademen, inslikken of opname via de huid. Dit letsel is wel minder ernstig dan bij contact met giftige stoffen.

Voorbeelden van schadelijke stoffen zijn jodium, glycol, verf en lak.

                             Schadelijk

Bijtend of corrosief

 

Bijtend of corrosief                                                

Corrosief= bijtend.

Corrosieve stoffen kunnen andere stoffen waarmee ze in contact komen vernietigen of onherstelbaar beschadigen. Ze tasten huid, ogen, longen en slijmvliezen aan bij contact. De werking van corrosieve stoffen verschilt van de werking van giftige stoffen. Corrosieve stoffen hebben namelijk directe gevolgen als ze in contact komen met weefsel, terwijl het bij giftige stoffen een aantal uren kan duren voordat ze effect hebben.

Voorbeelden van corrosieve stoffen zijn sterke zuren, zoals zwavelzuur, en sterke basen, zoals gootsteenontstopper.

Irriterend

Irriterende stoffen kunnen ontstekingen veroorzaken bij contact met de huid, ogen, longen en slijmvliezen. De inwerking van irriterende stoffen is beperkter dan die van bijtende stoffen, maar irriterende stoffen kunnen wel gezondheidsproblemen veroorzaken. Veelvuldig contact met irriterende stoffen is één van de hoofdoorzaken van het ontstaan van huidproblemen.

Voorbeelden van irriterende stoffen zijn verdunde of zwakke zuren of basen en diverse oplosmiddelen.

                                 Schadelijk of irriterend

Kankerverwekkend

Kankerverwekkend                                              

Kankerverwekkende stoffen kunnen bij inademing of bij opname via de mond of via de huid tot kanker leiden. Kankerverwekkende stoffen kunnen in vrijwel alle werksituaties voorkomen. In de wet zijn eisen opgenomen voor het werken met kankerverwekkende stoffen. Een aantal specifieke kankerverwekkende stoffen zijn helemaal verboden of mogen voor bepaalde toepassingen niet gebruikt worden.

Voorbeelden van kankerverwekkende stoffen zijn asbest, chlooretheen en dieselrook.

Milieugevaarlijk

Milieugevaarlijke stoffen zijn stoffen die wanneer zij in het milieu terechtkomen, direct of na verloop van tijd gevaarlijk zijn voor het milieu en de levende organismen die daarin voorkomen. Een milieugevaarlijke stof levert ernstige schade op wanneer deze stof vrijkomt in het oppervlaktewater.

Voorbeelden van milieugevaarlijke stoffen zijn CFK's en bepaalde pesticiden.

                                   Milieugevaarlijk

Sensibiliserend

Schadelijk, irriterend of sensibiliserend                                                        

Sensibiliserende stoffen kunnen na inademing of opneming via de mond of via de huid allergieën veroorzaken. Een allergische reactie kan zich al binnen enkele weken na de eerste blootstelling voordoen, maar het kan ook jaren duren. Dit hangt af van de mate van blootstelling, de gevoeligheid van de persoon en de sterkte van de sensibiliserende stof. Niet iedereen ontwikkelt een allergie. De meest voorkomende aandoeningen zijn eczeem en astma.

Voorbeelden van sensibiliserende stoffen zijn bepaalde harsen, kleurmiddelen, verven en metaalbehandelingsmiddelen.

Wilt u op uw eigen bedrijf een VCA-cursus volgen?

in1keerVCA.nl komt naar u toe!

Naar incompany-pagina