Ook code 95 mogelijk
E-learning in Nederlands, Pools en Engels
Al 0 tevreden cursisten

✅ Nu ook e-learning in Engels en Pools! ✅

Plichten van de werkgever op het gebied van veiligheid

Werknemers zijn verplicht een aantal veiligheidsvoorschriften na te leven. De werkgever heeft echter ook plichten op dit gebied. Wat moet een werkgever precies doen om de veiligheid van zijn medewerkers te waarborgen?

Plichten van de werkgever

Een werkgever moet zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. Dit moet hij doen door:

 • Het onderzoeken, registreren en melden van ongevallen op de werkplek. Een arbeidsongeval wordt in de Arbowet gedefinieerd als 'een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid'. Er is geen sprake van een bedrijfsongeval als het letsel ontstaat tijdens het naar of van het werk rijden. Ernstige arbeidsongevallen moeten volgens de Arbowet direct aan de Inspectie SZW gemeld worden. De Inspectie SZW registreert alle belangrijke informatie en bepaalt op basis daarvan of er een ongevallenonderzoek plaatsvindt.
 • Over het algemeen is er sprake van een ernstig ongeval als het slachtoffer opgenomen wordt in het ziekenhuis, wanneer er sprake is van blijvend letsel of als het slachtoffer overleden is aan de gevolgen. De Inspectie SZW stelt een ongevallenonderzoek in wanneer er sprake is van een – vermoeden van een – meldingsplichtig arbeidsongeval en/of het vermoeden dat het ongeval het gevolg is van een overtreding van de wettelijke voorschriften. Als er sprake is van overtreding van de wettelijke regels, dan krijgt de werkgever een boete en moet hij maatregelen treffen om een herhaling van ongevallen te voorkomen. Als er sprake is van een misdrijf of overtreding van een verbodsbepaling, dan wordt er proces-verbaal opgemaakt.
 • Voorlichting en instructie over veilig werken.  De Arbowet verplicht werkgevers om hun werknemers voor te lichten over de werkzaamheden die ze verrichten, de risico’s die eraan verbonden zijn en de maatregelen die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen of beperken. Deze voorlichting maakt deel uit van het introductietraject van nieuwe werknemers.
 • Het voeren van een ziekteverzuimbeleid. 
 • Het aanwijzen van een medewerker als preventiemedewerker.  Een preventiemedewerker werkt aan het bevorderen van de veiligheid en de gezondheid binnen een bedrijf. Hij heeft vier wettelijke verplichte taken:
 1. Meewerken aan de RI&E
 2. Advies geven aan en samenwerken met directie, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging voor goede arbeidsomstandigheden
 3. Meewerken aan het uitvoeren van de maatregelen uit het plan van aanpak. Dit plan van aanpak staat in de RI&E
 4. Samenwerken met en advies geven aan de bedrijfsarts of de arbodienst
 • Te zorgen voor veilige middelen en werkmethoden. 
 • Te zorgen voor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). 
 • Sluitende afspraken te maken met samenwerkende bedrijven, bijvoorbeeld aannemers. 
 • Gevaren te bestrijden bij de bron. 

Consequenties

Werkgevers die deze regels uit de Arbowet overtreden, kunnen een boete of zelfs een gevangenisstraf krijgen. Werknemers kunnen ook beboet worden als ze niet mee willen werken aan de veiligheidsmaatregelen.

Bron: Arboportaal

Wilt u op uw eigen bedrijf een VCA-cursus volgen?

in1keerVCA.nl komt naar u toe!

Naar incompany-pagina