E-learning in Nederlands, Pools en Engels

Werken in besloten ruimtes - de regels

Zoals je in eerdere blogs hebt kunnen lezen, zijn er veel regels voor werken op hoogte. Dit geldt niet minder voor het werken in besloten ruimtes.

Wat is een besloten ruimte?

Er zijn een aantal criteria waaraan een ruimte moet voldoen om een besloten ruimte te zijn. Ten eerste is het een moeilijk te betreden werkplek met weinig bewegingsruimte. Daarnaast heeft de ruimte nauwelijks natuurlijke ventilatie. Ook is het er krap, donker en zijn er weinig vluchtmogelijkheden. Verder is er vaak onvoldoende zuurstof of zijn er gevaarlijke stoffen aanwezig. Als laaste heeft de ruimte leidingen en kabels op onverwachte plaatsen.

Voorbeelden van besloten ruimtes zijn opslagtanks en opslagreservoirs, riolen, kelders, installatieruimten, kruipruimten, putten, sleuven en pijpleidingen.

Wat zijn de gevaren?

Besloten ruimtes brengen een aantal gevaren met zich mee:

 1. Gevaar voor verstikking
 2. Gevaar voor brand en explosie
 3. Gevaar voor bedwelming of vergiftiging
 4. Gevaar voor elektrocutie
 5. Gevaar voor beknelling
 6. Gevaar voor verwonding door vallen, vallende voorwerpen of bewegende machinedelen

Welke regels gelden er?

Er zijn een aantal zaken waaraan je moet voldoen als je een besloten ruimte wilt betreden.

Een besloten ruimte mag alleen betreden worden:

 • Als de betreder minimaal 18 jaar oud is
 • Met een geldige werkvergunning

Welke veiligheidsmaatregelen moeten opgevolgd worden?

 • Leiding die in de besloten ruimte uitkomen moetenlosgekoppeld of agbeblind zijn
 • Het minimale zuurstofpercentage in de ruimte moet 19% zijn
 • In de ruimte aanwezig brandbaar of explosief gasmengsel moet minder zijn dan 10% van de LEL
 • concentratie giftige stoffen of dampen moet lager zijn dan de grenswaarde
 • Er is een goede luchtverversing
 • De besloten ruimte is droog en schoon
 • Er is permanent toezicht op degene die zich in de besloten ruimte bevindt

Welke gevaren zijn er in een besloten ruimte?

 • Electrocutiegevaar
 • Brand- en explosiegevaar
 • Verstikkingsgevaar
 • Vergiftigingsgevaar

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)

In een besloten ruimte moet er in bepaalde sitiuatie extra PBM's gedragen worden. Deze persoonlijke beschermingsmiddelen zijn:

 • Onafhankelijke adembescherming
 • Gehoorbescherming
 • Reddingslijn
 • Gaspak

Wilt u op uw eigen bedrijf een VCA-cursus volgen?

in1keerVCA.nl komt naar u toe!

Naar incompany-pagina