Ook code 95 mogelijk
E-learning in Nederlands, Pools en Engels
Al 0 tevreden cursisten

✅ Nu ook e-learning in Engels en Pools! ✅

Wat houdt de nieuwe ARBO-wet in?

Gisteren, op 1 juli 2018, is de nieuwe Arbowet ingegaan. Na een overgangsperiode van een jaar moeten nu alle werkgevers aan deze wet voldoen. Wat houdt de nieuwe wet precies in? Welke wijzigingen zijn er doorgevoerd?

Basiscontract

Iedere werkgever moet nu beschikken over een eigen overeenkomst met een arbodienst of een bedrijfsarts. Dit is het basiscontract. In dit contract worden afspraken gemaakt voor de taken waarbij de werkgever zich volgens de Arbowet moet laten bijstaan door kerndeskundigen. Deze kerndeskundigen zijn de bedrijfsarts, de veiligheidskundige, de arbeidshygiënist en de arbeids- en organisatiedeskundige.

De werkgever moet zich laten bijstaan bij:

  1. Ziekteverzuimbegeleiding
  2. Toetsen van en adviseren over de RI&E
  3. Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek
  4. Aanstellingskeuring: controleren van de medisch geschiktheid van een sollicitant. Dit mag alleen in specifieke, uitzonderlijke gevallen.
  5. Toegang tot de bedrijfsarts

Bedrijfsarts

Open spreekuur en vrije toegang tot de werkvloer

De werkgever moet er volgens de nieuwe Arbowet voor zorgen dat de werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk. Dit zou kunnen via een open spreekuur. Daarnaast heeft de bedrijfsarts vrij toegang tot de werkvloer zodat hij inzicht heeft in de omstandigheden op de werkvloer. Hierdoor kan de bedrijfarts werknemers die met klachten bij hem komen beter helpen en de oorzaak van de klachten achterhalen.

Second opinion en klachtenprocedure

Als een werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts, moet deze werknemer een second opinion kunnen krijgen van een andere bedrijfarts. Deze bedrijfsarts moet werkzaam zijn bij een andere arbodienst, een ander bedrijf of een andere inrichting dan de eerste bedrijfsarts. De bedoeling van de second opinion is dat de kwaliteit van de bedrijfgezondheidszorg hoger wordt en de werknemer meer zekerheid krijgt over de juistheid en de onafhankelijkheid van een advies.

Het aanvragen van een second opinion moet altijd in overleg met de eerste bedrijfsarts plaatsvinden. Deze arts is verplicht mee te werken aan de second opinion, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen. De werkgever moet de second opinion betalen. Iedere bedrijfsarts moet ook een klachtenprocedure hebben zodat een werknemer een klacht kan indienen.

Adviesrol

De bedrijfsarts heeft in de nieuwe Arbowet nog meer een adviesrol toebedeeld gekregen. De bedrijfsarts moet de werkgever namelijk adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken. Ook krijgt deze arts bij ziekteverzuimbegeleiding een adviesrol in plaats van dat hij bijstand verleent.

Rol preventiemedewerker

Ook de preventiemedewerker heeft een belangrijke rol in de nieuwe Arbowetgeving. Elk bedrijf moet minstens 1 medewerker aanstellen als preventiemedewerker. De taken van de preventiemedewerker bestaan uit het adviseren van en samenwerken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.

Lees hier verdere informatie over de taken van de preventiemedewerker.

Medewerkersbetrokkenheid

In de nieuwe Arbowet is vastgelegd dat de ondernemingsraad (OR) meer betrokkenheid krijgt bij het arbobeleid. Ondernemingen met 50 of meer medewerkers zijn verplicht een ondernemingsraad in te stellen. Deze ondernemingsraad bestaat uit werknemers uit het bedrijf die namens het personeel overleg voeren met de bestuurder van de organisatie.

Een van de taken van een ondernemingsraad is het meebeslissen over regelingen voor goede arbeidsomstandigheden voor de medewerkers. Een ondernemingsraad heeft een recht op informatie, een adviesrecht een instemmingsrecht en een initiatiefrecht. Daarnaast hebben de bedrijfsarts en andere arbodeskundigen de mogelijkheid om te overleggen met de OR, de personeelsvertegenwoordiging of betrokken medewerkers. Werknemers zijn hierdoor meer betrokken bij het bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken.

Toezicht en handhaving Inspectie SZW

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan werkgevers, arbodienstverleners en bedrijfsartsen sancties opleggen als zij de regelgeving en het basiscontract niet naleven. Via zelfinspectie 'Arbo op orde!' van de Inspectie SZW kunt u zelf controleren of alle arbeidsrisico's binnen uw bedrijf bekend zijn en of de juiste maatregelen getroffen zijn.

Wilt u op uw eigen bedrijf een VCA-cursus volgen?

in1keerVCA.nl komt naar u toe!

Naar incompany-pagina